Ostatnia aktualizacja: [26 stycznia 2024 r.].

Zasady i warunki

Regulamin Serwisu Internetowego Fxprop.com

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG FXPROP.COM
3. ROLA SERWISU INTERNETOWEGO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY
4. TREŚCI UŻYTKOWNIKA
5. PRAWA AUTORSKIE DO FXPROP.COM
6. KONTAKT Z FXPROP.COM
7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://fxprop.com (dalej: „Fxprop.com”, „Serwis” lub „Serwis Internetowy”).

Formuła niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”) zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, które mają zastosowanie w razie braku odmiennych ustaleń między nami a Państwem.

Niniejsze warunki regulują, w razie podjęcia przez Państwa decyzji o korzystaniu z naszego Serwisu, zasady korzystania z udostępnianych przez nas funkcjonalności i zasobów, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem,

Zespół fxprop

1) POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem Fxprop.com jest spółka FXPROP PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Westerplabe 2/8, 31-033 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001049102; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 100 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 6762647766, REGON: 525924396, adres poczty elektronicznej: info@fxprop.com oraz numer telefonu: +48 536-017-561 (dalej: „Usługodawca”).

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach przedstawionych w Regulaminie może każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. taka, która ukończyła co najmniej 13 lat). Użytkownikiem może być także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu Internetowego przez reprezentujące ją osoby fizyczne (dalej: „Użytkownik”).

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkowników będących konsumentami przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo stosowania przysługuje tym przepisom.

4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w okresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.

2) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG FXPROP.COM

1. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego możliwe jest korzystanie przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę (dalej: „Usługi”) wymienionych w niniejszym Regulaminie.

2. Korzystanie z Serwisu oraz jego Usług jest dla Użytkowników nieodpłatne, z zastrzeżeniem, że niektóre nieodpłatne zasoby Serwisu mogą być udostępniane jedynie w ramach newslebera, który wymaga podania swoich danych osobowych i udzielenia zgody na ich przetwarzanie do celów markesngowych Usługodawcy. Użytkownik jest każdorazowo informowany o tym, że uzyskanie dostępu do wybranych zasobów Serwisu związane jest z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych do celów markesngowych, a także informowany jest o tym, jakie jego dane będą przetwarzane w tym celu przez Usługodawcę. Podanie danych i wyrażenie zgody markesngowej przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, tak samo jak korzystanie z nieodpłatnych zasobów Serwisu, przy czym brak ich podania może uniemożliwić uzyskanie dostępu do tych zasobów przez Użytkownika. Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili i bez podania przyczyny bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed jej wycofaniem. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w polityce prywatności Serwisu Internetowego.

3. W Serwisie Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług:

a. Przeglądanie, komentowanie i ocenianie artykułów i wiadomości z branży prop-tradingu ("Prop News");

b. Otrzymywanie propozycji od firm prop-tradingowych odpowiadających potrzebom i preferencjom zdefiniowanym niezależnie przez Użytkownika ("Prop Finder");

c. Wyszukiwanie i porównywanie firm prop-tradingowych w oparciu o kryteria filtrowania zdefiniowane przez użytkownika ("Prop Comparer");

d. Dostęp do kodów rabatowych i linków partnerskich od firm prop-tradingowych współpracujących z Usługodawcą;

e. Możliwość wyrażenia zgody marketingowej na kontakt mailowy lub telefoniczny i otrzymywanie w zamian oprogramowania i materiałów dodatkowych dostarczanych nieodpłatnie przez Usługodawcę;

f. Dostęp do informacji o firmach prop-tradingowych certyfikowanych przez Usługodawcę w ramach Programu Certyfikacji FXPROP, wraz z raportami opisującymi działalność danej firmy;

g. Udział w wirtualnych wydarzeniach, głosowaniach lub sondażach prowadzonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Fxprop.com (szczegółowe warunki organizacji takich wydarzeń mogą podlegać odrębnym regulaminom opublikowanym na stronach Serwisu).

4. Szczegółowy opis funkcjonalności i zasobów Serwisu oraz zasad ich działania dostępny jest na stronach Fxprop.com, w tym w formie powiadomień, objaśnień oraz informacji kontekstowych wyświetlanych Użytkownikowi podczas przeglądania Serwisu. W razie wątpliwości Użytkownik powinien zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronach Serwisu.

5. Usługi dostępne na Fxprop.com mają charakter jednorazowy i kończą się z chwilą zaprzestania korzystania z nich przez Użytkownika, w tym poprzez opuszczenie Serwisu lub zamknięcie przeglądarki internetowej. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usług w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usług w przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. Uniemożliwienie korzystania z Usług może nastąpić poprzez nałożenie blokady dostępu do Serwisu z adresu IP przypisanego do urządzenia lub urządzeń, z których korzysta Użytkownik. Usługodawca, przed podjęciem decyzji o uniemożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Usług, w miarę możliwości wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszeń, podając przyczynę, a dopiero gdy wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe, Usługodawca podejmie stosowną decyzję. Przywrócenie Użytkownikowi dostępu do Usług jest możliwe za zgodą Usługodawcy, po uprzednim kontakcie ze strony Użytkownika i po ustaniu wszystkich przyczyn decyzji o odmowie dostępu.

7. Korzystanie z Serwisu Internetowego oraz jego Usług może wymagać spełnienia następujących wymagań technicznych przez Użytkownika: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie mulsmedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microso| Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

8. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się ze standardowymi zagrożenia występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Fxprop.com, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

9. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego oraz Usług Fxprop.com w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, tematyką oraz niniejszym Regulaminem, a w szczególności w zgodzie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania Serwisu do rozpowszechniania niezamówionych informacji handlowych (spam). Użytkownikowi zabrania się także podejmowania działań powodujących zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

3) ROLA SERWISU INTERNETOWEGO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Wszelkie informacje, raporty, porównania czy rankingi firm prop-tradingowych, które udostępniane są przez Usługodawcę na stronach Serwisu, opracowane są na podstawie przyjętych przez Usługodawcę kryteriów i standardów weryfikacji. Usługodawca zapewnia, aby te kryteria i standardy stosowane były w sposób jednolity i równy względem wszystkich ocenianych i porównywanych firm prop-tradingowych, niezależnie od faktu ich współpracy z Usługodawcą czy też charakteru tej współpracy. Usługodawca zastrzega sobie prawo wynajmowania firmom prop-tradingowym przestrzeni reklamowej na stronach Serwisu, przy czym Usługodawca zapewnia w takim wypadku stosowanie widocznych oznaczeń umożliwiających odróżnienie treści sponsorowanej od pozostałej zawartości Serwisu. Podobnie Usługodawca zastrzega, że na stronach Serwisu znaleźć mogą się kody rabatowe lub linki afiliacyjne, które pozwalają Użytkownikom uzyskać np. obniżkę cen lub inne korzyści od firm prop-tradingowych współpracujących z Usługodawcą. Tego typu kody rabatowe czy linki afiliacyjne są udostępniane na zasadach sieci partnerskiej, co wiąże się z uzyskiwaniem przez Usługodawcę określonej korzyści, np. prowizji, od firm prop-tradingowych w przypadku, gdy Użytkownik dokona zakupu usługi przy użyciu dystrybuowanego przez Usługodawcę kodu rabatowego lub linku afiliacyjnego.

2. Usługodawca dokłada należytej staranności w celu aktualizacji i weryfikacji rzetelności prezentowanych w Serwisie treści i danych, a także podejmuje należyte starania, aby Serwis był przydatny dla Użytkowników zainteresowanych tematyką prop-tradingową, w szczególności aby korzystanie z jego Usług było zrozumiałe i przejrzyste dla Użytkowników. Serwis Internetowy i jego Usługi stanowią jednak wyłącznie narzędzie techniczne, z którego Użytkownicy mogą korzystać w zróżnicowany sposób oraz w różnych celach, co pozostaje poza zakresem kontroli Usługodawcy. Mając to na uwadze, Usługodawca nie może zagwarantować, że każdy Użytkownik będzie potrafił korzystać samodzielnie z Usług Fxprop.com oraz że okażą się one użyteczne w osiągnięciu oczekiwanych przez Użytkownika rezultatów. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy właściwego prawa, przyjmuje się, że Usługodawca Fxprop.com udostępnia Serwis Internetowy, w tym wszystkie jego funkcjonalności i zasoby, w formie, w jakiej zostały one dostarczone („takie, jakie są”) oraz nie składa żadnych dorozumianych ani wyrażonych otwarcie zapewnień o ich przydatności do szczególnego celu oczekiwanego przez Użytkownika. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień ustawowych Użytkownika będącego konsumentem, szczególnie w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy za nienależyte spełnienie świadczenia.

3. Treści i materiały opublikowane na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności wszelkie zestawienia, raporty, porównania i pozostałe informacje o branży prop-tradingowej, nie mogą być przez Użytkowników traktowane jako wiążące rekomendacje inwestycyjne ani innego typu informacje rekomendujące lub sugerujące jakiekolwiek strategie inwestycyjne lub finansowe w rozumieniu właściwych przepisów prawa. Treści dostępne na stronach Serwisu mają wyłącznie charakter informacyjny i popularyzacyjny, są one uogólnione i nie mogą stanowić wyłącznej podstawy dla jakichkolwiek decyzji Użytkownika. Usługodawca dokłada należytych starań, aby informacje te były aktualne i rzetelnie zweryfikowane, zgodnie z jego najlepszą wiedzą, natomiast wszelkie decyzje, które zostały lub zostaną podjęte na podstawie dostępnych w Serwisie informacji, podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność danego Użytkownika.

4. Serwis Internetowy może zawierać linki (odnośniki) kierujące do stron internetowych należących do niezależnych podmiotów trzecich, w szczególności firm prop-tradingowych. Kliknięcie w taki odnośnik powoduje opuszczenie strony Fxprop.com i przekierowanie Użytkownika do zewnętrznej strony internetowej. Usługodawca namawia, aby po przejściu do innej strony internetowej Użytkownik zapoznawał się każdorazowo z obowiązującymi na niej warunkami korzystania i zasadami prywatności. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie strony Fxprop.com prowadzonej przez Usługodawcę.

5. Serwis Internetowy nie umożliwia Użytkownikowi zawarcia umowy z firmami prop-tradingowymi prezentowanymi na stronach Fxprop.com. Zawarcie umowy w zakresie usług świadczonych przez firmy prop-tradingowe jest możliwe na skutek bezpośredniego kontaktu z taką firmą poza Serwisem Internetowym oraz po uzgodnieniu szczegółowych warunków współpracy przez zainteresowany strony. Wszelkie reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o usługach firm prop-tradingowych zamieszczone na stronach Fxprop.com nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu właściwych przepisów prawa.

6. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Fxprop.com. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi, przy czym Usługodawca podejmuje starania, aby tego typu przerwy techniczne przeprowadzane były w sposób jak najmniej uciążliwy dla Użytkowników i jedynie przez niezbędny okres.

4) TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW

1. W ramach Serwisu Internetowego istnieje możliwość dzielenia się przez Użytkowników swoimi treściami, do których należą wszelkie formy zawartości udostępnianej lub generowanej w trakcie aktywności Użytkownika i widocznej następnie dla innych Użytkowników lub Usługodawcy Serwisu. Treści, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą obejmować w szczególności wszelkie dane, komentarze, oceny, reakcje i opinie, które mogą być udostępniane, wprowadzane, przesyłane, rozpowszechniane lub transmitowane przy użyciu odpowiednich funkcjonalności Serwisu (dalej: „Treści”).

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie Treści udostępniane, wprowadzane, przesyłane, rozpowszechniane lub transmitowane przez siebie w ramach Serwisu. 

3. Użytkownik umieszczając lub przesyłając jakiekolwiek Treści w ramach Serwisu obowiązany jest posiadać wszelkie wymagane prawa i zezwolenia do umieszczania takich Treści w Serwisie, w szczególności prawa autorskie lub wymagane licencje, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację itd., zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line oraz prawo do wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku w przypadku Treści, które obejmują wizerunek osób trzecich.

4. Wszelkie wypowiedzi, oceny, opinie, komentarze i reakcje zamieszczane przez Użytkowników w Fxprop.com zawierają ich własne opinie i nie stanowią opinii Usługodawcy. 

5. Użytkownik obowiązany jest do niezamieszczania w ramach Serwisu (w tym także poprzez zdjęcia i inne materiały wizualne) Treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich stron.

6. Treści Użytkownika nie mogą zawierać informacji nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd inne osoby, w tym Usługodawcę. Treści Użytkownika nie mogą naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. 

7. Treści Użytkowników nie mogą być obraźliwe, zawierać wulgaryzmów ani nawoływać do szerzenia nienawiści, rasizmu lub ksenofobii.

8. Usługodawca nie gwarantuje aktualności i rzetelności jakichkolwiek danych zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez Użytkowników, w tym ich opinii i komentarzy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowość tych danych, z zastrzeżeniem, że pozostaje to bez uszczerbku dla odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkowników będących konsumentami, przewidzianej przez bezwzględnie wiążące przepisy właściwego prawa.

9. Niezależnie od innych prawem przewidzianych środków oraz bez uszczerbku dla pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia z Serwisu jakichkolwiek Treści naruszających poniższe postanowienia punktu 4. Regulaminu.

10. Usługodawca, przestrzegając przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przepisów implementujących Dyrektywę 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. (dyrektywa o handlu elektronicznym), nie jest obowiązany do sprawdzania Treści Użytkowników przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych za pośrednictwem Serwisu Internetowego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkowników przechowywane w Serwisie, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze Treści lub związanej z nimi działalności, niezwłocznie uniemożliwia dostęp do nich.

11. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń przeciwko Usługodawcy, których podstawę będzie stanowiła bezprawność Treści Użytkownika, ze strony osób i podmiotów trzecich, w tym organów administracji publicznej, w szczególności z tytułu naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Użytkownik zobowiązany będzie – w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez przepisy właściwego prawa – do zwolnienia Usługodawcy z odpowiedzialności za dokonane przez siebie naruszenia, zaspokojenia roszczeń ww. osób i podmiotów trzecich oraz kar lub innych kosztów nałożonych przez właściwe organy na Usługodawcę oraz do zwolnienia Usługodawcy z obowiązku świadczenia z tego tytułu oraz naprawienia na zasadach ogólnych szkody poniesionej przez Usługodawcę za dokonane przez tego Użytkownika naruszenia.

12. Z chwilą zamieszczenia przez Użytkownika w Serwisie jakichkolwiek Treści, do których prawa autorskie lub
inne wymagane prawem zezwolenia przysługują temu Użytkownikowi, udzielona zostaje Usługodawcy nieodpłatna, niewyłączna, zbywalna i przenoszalna licencja na korzystanie z otrzymanych Treści (w tym prawo do ich sublicencjonowania), obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu (nie krócej jednak niż przez czas korzystania z Usług Fxprop.com przez Użytkownika), w zakresie (i) trwałego lub czasowego rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz przechowywania Treści techniką cyfrową, w tym za pośrednictwem komputera, urządzeń mobilnych oraz sieci Internet, dla celów prawidłowego świadczenia Usług na rzecz wszystkich osób odwiedzających Fxprop.com oraz możliwości prowadzenia promocji i reklamy Fxprop.com za pośrednictwem kont i profili Usługodawcy w mediach społecznościowych; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Treści w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wyświetlania, odtwarzania oraz ich przechowywania w wyżej przewidzianych celach niezbędne jest ich zwielokrotnienie; (3) publicznego udostępniania za pośrednictwem strony Fxprop.com oraz w mediach społecznościowych Usługodawcy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, szczególnie w zakresie niezbędnym dla prawidłowego świadczenia Usług, a także w celach markesngowych, promocyjnych i reklamowych Usługodawcy oraz jego Serwisu Internetowego. Licencja i zezwolenia, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, obejmuje prawo wykorzystania zamieszczanych Treści przez Usługodawcę bez wskazywania autorstwa konkretnego Użytkownika, a także prawo do łączenia otrzymanych Treści z innymi treściami, ich opracowania, zmiany, przeróbki itp. bez uzgadniania z Użytkownikiem oraz dalsze wykorzystanie tych opracowań w zakresie przewidzianym w poniższym punkcie Regulaminu.

5) PRAWA AUTORSKIE DO FXPROP.COM

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, materiałów, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich oraz objęte są ochroną przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Korzystanie przez Użytkownika z zasobów Usługodawcy udostępnianych za pośrednictwem Fxprop.com możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Użytkownika, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami właściwego prawa. 

5. Użytkownik nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do zasobów dostępnych w Serwisie. Niezależnie od tego, czy są to materiały udostępniane nieodpłatnie dla wszystkich Użytkowników, czy też materiały dostępne w ramach newslebera Usługodawcy, Użytkownikowi zostaje jedynie udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z materiałów w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z materiałów Usługodawcy, poprzez ich wyświetlanie, stosowanie, przechowywanie i odtwarzanie techniką cyfrową (w tym za pomocą Internetu), bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Wszelkie prawa poza powyższymi nieudzielone Użytkownikowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Usługodawcę. Użytkownikowi zabrania się w szczególności utrwalania materiałów oraz rozpowszechniania i wprowadzania ich do obrotu w jakiejkolwiek formie i jakąkolwiek techniką. Użytkownik nie ma prawa kopiować udostępnionych mu materiałów za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownikowi zabrania się także modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, odkodowywania, dekompilowania, dezasemblowania lub jakichkolwiek innych prób ingerencji w materiały i obchodzenia zabezpieczeń dostępu do ich zawartości, w tym ustalania kodu źródłowego.

6) KONTAKT Z FXPROP.COM

1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Fxprop.com jest poczta elektroniczna (adres e-mail: info@fxprop.com), za pośrednictwem której Użytkownicy mogą wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Użytkownicy mogą kontaktować się z Usługodawcą również na inne prawnie dopuszczalne sposoby, korzystając z danych wskazanych na wstępie Regulaminu.

7) PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Niniejszy punkt 7. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Usługodawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Usług oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Usługodawcy i jego Serwisu Internetowego.

2. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Usługodawcy:

a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Użytkownika za działanie Serwisu i jego Usług określone są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa polskiego, to jest Kodeks cywilny, ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami mają także zastosowanie dodatkowe uregulowania odpowiedzialności w punkcie 10. Regulaminu.

b) W przypadku treści i usług cyfrowych udostępnianych na podstawie umowy zawartej przez Użytkownika będącego konsumentem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q ustawy. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem konsumenta w razie braku zgodności treści lub usług cyfrowych z zawartą umową.

3. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i jego Usług można składać na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: info@fxprop.com.

4. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań osoby składającej reklamację; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy. 

6. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub zrzuty ekranu) związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

7. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

8) PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Niniejszy punkt 8. Regulaminu i wszystkie postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie do Użytkowników będących konsumentami.

2. Zgodnie z właściwymi przepisami implementującymi Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyłączeniem umów wskazanych w pkt. 8.4 oraz kosztów określonych w pkt. 8.6 Regulaminu.

3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone zgodnie z danymi kontaktowymi Usługodawcy podanymi na wstępie Regulaminu. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest jako załącznik do Dyrektywy nr 2011/83/UE, o której mowa w pkt. 8.2 Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do (1) umów o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (2) umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku obejmujące informację o udzielonej zgodzie.

5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług lub dostarczanie treści cyfrowych rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, do której nie stosuje się wyłączeń wskazanych w pkt. 8.4 Regulaminu, zastosowanie mają poniższe skutki i koszty związane z wykonaniem prawa odstąpienia od umowy przez konsumenta:

a) W przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe lub usługi cyfrowe – Usługodawca od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę; (3) zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3), Usługodawca na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

b) W przypadku odstąpienia od umowy, której przedmiotem są treści cyfrowe lub usługi cyfrowe dostarczane przez Usługodawcę, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

c) Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

d) W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych odpowiednich instytucji rządowych oraz organizacji społecznych odpowiedzialnych za ochronę praw i interesów konsumentów w państwie miejsca zwykłego pobytu konsumenta.

2. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej konsumenci mogą szukać informacji o możliwych pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w siedzibach oraz na stronach internetowych m. in. powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (hbp://www.uokik.gov.pl/ spory_konsumenckie.php oraz hbp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php).

3. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: hbps:// polubowne.uokik.gov.pl/.

4. Pod adresem hbp://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

10) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt 10 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte skierowane są wyłącznie do Użytkowników niebędących konsumentami. Ponadto niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte nie są skierowane, a tym samym nie wiążą Użytkowników będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla nich charakteru zawodowego, w szczególności ze względu na rodzaj prowadzonej przez nich działalności gospodarczej zarejestrowanej w rozumieniu przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, chyba że stosowanie postanowień zawartych w niniejszym punkcie Regulaminu do tych osób nie jest zakazane.

2. Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy zawartej z Użytkownikiem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Użytkownika żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

3. Opóźnienie lub niedotrzymanie warunków realizacji Usługi przez Usługodawcę nie stanowi podstawy do odstąpienia przez Użytkownika od umowy lub żądania odszkodowania za poniesione straty lub innych ekwiwalentnych płatności, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i nie przyczynił się do ich powstania.

4. Usługodawca nie gwarantuje, że Serwis Internetowy jest wolny od błędów lub że Użytkownik będzie mógł korzystać z Serwisu bez problemów i przerw. Ponadto, ze względu na ciągły rozwój nowych technik hakerskich i ataków na sieci internetowe, Usługodawca nie może zagwarantować, że Usługa będzie wolna od podatności na ataki hakerskie lub ataki.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkody i niewykonanie zobowiązań wynikające z wystąpienia zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. ataki hakerskie, klęski żywiołowe, epidemie, zamieszki, wojny, niepokoje) lub jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej wobec Użytkownika w żadnym przypadku za szkody wynikające z korzystania, niewłaściwego korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu Internetowego, niezależnie od tego, w jaki sposób szkody powstały i czego dotyczą, czy jest to odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa czy inna, nawet jeśli Usługodawca powinien był wiedzieć lub został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, do wysokości poniesionych przez niego kosztów korzystania z Serwisu Internetowego za okres ostatniego roku, a w razie ich braku – nie więcej niż do kwoty 500,00 zł (pięćset złotych). Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obowiązuje nawet w przypadku braku zawarcia jakiejkolwiek umowy przez Użytkownika z Usługodawcą lub w przypadku niezwiązanym z taką umową. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

11) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin może być udostępniany przez Usługodawcę w wielu różnych wersjach językowych, co ma na celu ułatwić Użytkownikom posługującym się innymi językami zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu. Każde tłumaczenie przygotowane jest z należytą starannością, jednakże Usługodawca nie może zagwarantować, że jest ono wolne od błędów lub nieścisłości. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między treścią tłumaczenia a pierwotną wersją Regulaminu sporządzoną w języku polskim, pierwszeństwo przysługuje wersji polskiej. Wszelkie wątpliwości w zakresie interpretacji Regulaminu należy rozstrzygać poprzez odniesienie się do polskiej wersji językowej dostępnej na stronie Serwisu Internetowego.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług; zmiany danych Usługodawcy; dodania lub usunięcia Usług; wprowadzenia opłat za korzystanie z Usług lub podwyższenia obecnych; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Fxprop.com i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

a) W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, to jest co najmniej 15 dni kalendarzowych przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo, w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, zainteresowany Użytkownik może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

b) W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Użytkownika przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zawarte i realizowane umowy.

c) Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania minimalnego okresu powiadomienia, o którym mowa w pkt. 11.2 lit. a) Regulaminu, w przypadku gdy Usługodawca: (i) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia; (ii) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Fxprop.com i Użytkowników przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.

3. Prawem właściwym dla umów zawieranych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4. Wszelkie spory między Użytkownikiem a Usługodawcą, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu oraz umów zawartych za pośrednictwem Fxprop.com, w razie braku możliwości ich polubownego rozwiązania zostaną poddane jurysdykcji sądów polskich. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie wyłącza ani nie ogranicza jakichkolwiek bezwzględnie wiążących praw konsumenta w zakresie możliwości wyboru jurysdykcji, przyznanych mu na podstawie przepisów prawa krajowego, unijnego lub postanowień umów międzynarodowych, których nie można wyłączyć w drodze niniejszego Regulaminu.

5. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

Dziękujemy za uważną lekturę! W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do korzystania z naszego Serwisu Internetowego,

Zespół fxprop